Markarbete

Markarbete för husbyggnation

Marken behöver beredas och förberedas noga för att en grund till ett hus ska kunna byggas. För att få en god bild av vad som behöver göras för att skapa en god grund är en geoteknisk undersökning till hjälp, liksom en fundering av vilken typ av grund som ska byggas.

Vad ingår

I en sedvanlig offert på markarbete ingår

  • Schaktning
  • Återfyllnad som stadgar upp marken under grunden i form av grus
  • Dränering runt grunden,
  • Grävning för vatten, avlopp, dagvatten och elanslutning
  • Beredning av marken runt huset så att en korrekt avrinning och tomt skapas.

Om sprängning, pålning, större grusmassor, längre vatten- och elledningar eller en större mängd schaktmassor än normalt behövs eller behöver flyttas, eller om massor behöver forslas bort, blir det dyrare. Dessa kostnader tillkommer nästan alltid utöver offerten och kan påverka slutpriset .

Det är lätt att räkna efter en alltför snäv schablon i sin uppskattning. Man räknar helt enkelt för snålt. Det gör att man får

betala extra för material i form av grusmassor och arbeten som krävs utöver den beräknade mängden. Priset på ett markarbete kan därför sticka iväg rejält, och bli flera hundra tusen kronor dyrare än beräknat. Det är därför viktigt att inte bara titta på priset vid offerter för markarbeten, utan även vad som faktiskt ingår, och i vilka mängder.

Beräkna verklig kostnad

Ofta kan man bara använda sig av ungefärliga siffror för vad markarbetet kan komma att kosta i sin kalkyl t ex för ett

visst hus på en idealtomt. Vi vill erbjuda dig möjligheten att låta oss titta på den faktiska tomten och ge en offert utifrån markens beskaffenheter och modell på grund och hus. En geoteknisk undersökning kan underlätta beräkningen av de faktiska kostnaderna ytterligare.

Vad mer kan vi hjälpa dig med? 

Vi kan erbjuda ett totalpris på allt ditt markarbete vid husbyggnation och vår kunniga personal har lång erfarenhet av markarbete vid husbyggnation, så tillsammans hittar vi den optimala lösningen utifrån på de lokala förutsättningarna och dina krav vad gäller ekonomi och komfort.